گروه جغرافیای متوسطه شهرستان دلفان (علمی- آموزشی)
تاریخ : پنجشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۹
نویسنده : اسد علی فلاحی

              َ                                                                                                                                                 بسمه تعالي

استخراج هدفهاي كلي ورفتاري درس به درس كتاب جغرافياي (2)

فصل اول

ناحیه چیست؟

 

درس اول :

تصورشماازیک ناحیه چیست؟

اهداف كلي

آشنایی با مفهوم ناحیه وناحیه بندی برمبنای عوامل طبیعی

اهداف رفتاري

دانش آموزان پس ازپایان درس باید بتوانند ناحیه راتعریف کنند.

مفهوم وویژگی های ناحیه راتوضیح دهند.

معیارهای طبیعی وانسانی ناحیه بندی رانام ببرندومثال بزنند.

علت تفاوت دمادرعرض های جغرافیایی مختلف راتوضیح دهند .

معیارهای مربوط به تقسیم بندی کوپن را نام ببرند.

بااستفاده ازنقشه نوع خاک هرمنطقه رامشخص کنند .

 

فصل

اول

ناحیه چیست؟

درس دوم :

نواحی انسانی چگونه پدید میایند؟

اهداف كلي

آشنايي با نقش عوامل انسانی در پدید آمدن نواحی.

 

اهداف رفتاري

دانش آموز بتواند پس از پایان این درس مفهوم فرهنگ و چشم اندازهای فرهنگی را توضیح دهد.

خانواده ی زبانی را تعریف نماید.

پدیده ی پخش را با ذکر مثال تعریف کند .

ادیان عمده ی جهان را نام ببرد .

ادیان و باورهای دینی را در خلق چشم اندازهای فرهنگی بیان نماید .

نقش عوامل اقتصادی را در پدید آمدن نواحی کشاورزی صنعتی و تجاری را توضیح دهد.

چند ناحیه که در اثر عوامل اقتصادی شکل گرفته اند مثال بزند .

در مورد توانهاو قابلیت هاو مشکلات کشورهای اسلامی بحث کند.

 

 

فصل

دوم

 

زندگی در سواحل

درس سوم :

زندگی در سواحل

اهداف كلي

اشنایی با سواحل و نقش فرسایش در آنها.

اهداف رفتاري

دانش آموزان پس از پایان درس زیبایهای سواحل را توضیح دهند .

برخی از نقش های مختلف سواحل را نام ببرند .

انواع سواحل رانام ببرند .

 

چگونگی تاثیر امواج را بر سواحل توضیح دهند.

عوامل موثر بر افزایش یا کاهش فرسایش امواج در سواحل را توضیح دهند.

اشکال مختلف فرسایشی در سواحل را نام ببرند.

 

 

فصل

دوم

زندگی درسواحل

 

درس

چهارم

انسان و سواحل 

اهداف كلي

آشنا یی با اهمیت سواحل و آلودگی آنها.

اهداف رفتاري

دانش آمو ان انواع توانهای محیطی سواحل را توضیح دهند .

نوع استفاده های انسان از سواحل را در نقاط مختلف جهان توضیح دهند.

مفهوم آلودگی سواحل را بیان نمایند.

عوامل الودگی سواحل ر نام ببرند .

انواع آلودگیهای سواحل را توضیح دهند.

روشهای فعلی مدیریت سواحل را توضیح دهند.

آنچه در درسهای 3و4 درباره ی سواحل آموخته اند در سواحل شرق امریکا پیاده کنند.

 درباره ی مدیریت سواحل مثالهای عینی بزنند.

 

فصل سوم

زندگی درنواحی کوهستانی

درس پنجم

آاشنایی با کوهستان

 

 

اهداف كلي

شناخت ویژگیهای کوهستانهای کره ی زمین و چگونگی تغییر انها.

اهداف رفتاري

کمربندهای کوهستانی رانام ببرند

تکتونیک صفحه ای راتوضیح دهند.

نقشه های توپوگرافی راتعریف کرده وبافرض یک شکل توپوگرافی (مثل تپه)خطوط میزان راروی تخته رسم کنند.

انواع هوازدگی رانام برده وبگوینددرآب وهواهای مختلف چه نوع هوازدگی به وقوع می پیوندد.

چگونگی واشکال مختلف حمل موادتوسط آب های جاری ویخچال هارابیان کنند.

چگونگی رسوب گذاری آبرفت هاویخرفت ها رابیان نمایند .

ویژگی های اشکال کارستیک رابانمونه هایی ازایران توضیح دهند.

 

فصل سوم

زندگی درنواحی کوهستانی

درس ششم :

انسان وکوهستان

 

اهداف كلي

آشنایی باتوانمندی هاومحدودیت های کوهستان

اهداف رفتاري

اهمیت کوهستان درتولید منابع آب راباذکرمثال توضیح داده ومثال های ذکرشده راروی نقشه نشان دهند .

چگونگی تولیدخاک نواحی پست رادرمحیط های کوهستانی توضیح داده ونمونه هایی ازدشت هاوجلگه های مهم راروی نقشه نشان دهند.

دلایل اهمیت کوهستان درتولیدبرق راذکرکرده(شیب،منابع آب دائمی و....)وکشورهای عمده ی تولیدکننده ی برق آبی رانام ببرند  .

انواع گردشگری کوهستان رانام ببرند.

علت پایین بودن درجه حرارت ومشکلات ناشی ازآن رادرکوهستان توضیح دهند.

دلایل کمبودخاک درکوهستان راتوضیح دهند .

دوکشورسوئیس وافغانستان راازنظرمیزان توانمندی دربهره برداری ازمحیط طبیعی وشاخص های توسعه مقایسه کنند .

مشکلات ناشی ازشیب زیادرا بگویند .

 

 

 

 

 

 

 

فصل

چهارم

زندگی درنواحی گرم وخشک وگرم ومرطوب

درس هفقم:

تنوع زیستی درنواحی گرم ومرطوب

 

اهداف کلی

آشنایی دانش آموزان باویژگی های نواحی گرم ومرطوب وگرم وخشک

 

اهداف رفتاری

اشکال ناهمواری ناشی ازفرسایش کاوشی بادها دربیابان هارانام ببرند.

شرایط وقوع فرسایش بادی رانام ببرند.

فرسایش تراکمی بادی راتوضیح دهند.

اشکال ناهمواری ناشی ازفرسایش تراکمی وکاوشی رانام ببرند.

محل جنگل های استوایی رادرروی یک نقشه ی جهان نما مشخص کنند.

سه نمونه ازگیاهان وجانوران جنگل های استوایی رانام ببرند.

 

 

فصل

چهارم

زندگی درنواحی گرم وخشک وگرم ومرطوب

درس هشتم:

توانها و محدودیتهای زندگی در نواحی گرم و خشک و گرم و مرطوب

اهداف کلی

آشنایی با توان ها و مشکلات و مسائل نواحی گرم و خشک و گرم و مرطوب .

اهداف رفتاری

توان های محیطی مختلف نواحی گرم وخشک را نام ببرند و توضیح دهند.

بین رواج برخی فعالیتها مثل صنایع و شرایط طبیعی نواحی بیابانی ارتباط برقرار کنند.

محدودیتهای نواحی بیابانی را توضیح دهند.

مشکلات زندگی در نواحی بیابانی را توضیح دهند.

تغییرات در نوع کاربرهای جنگلهای استوایی را نام ببرند.

مشکلات ناشی از جنگلهای استوایی را نام ببرند..

 

 

 

 

فصل

پنجم

زندگی درنواحی قطبی

درس نهم:

ویژگیهای طبیعی نواحی قطبی

اهداف کلی

اشنایی با ویژگیهای نواحی قطبی.

اهداف رفتاری

 

           

 

 

           

           

موقع ریاضی نواحی قطبی را بر روی یک کره ی جغرافیایی نشان دهند.

ویژگیهای آب و هوایی قطبی را توضیح دهند.

پراکندگی یخچالها در سطح زمین را روی نقشه نشان دهند.

مراحل تشکیل یخچال را توضیح دهند.

جانوران و گیاهان ویژه ی نواحی قطبی را نام ببرند.

زنجیره ی غذایی قطب جنوب را توضیح دهند.

 

 

فصل

پنجم

زندگی درنواحی قطبی

درس دهم:

انسان در نواحی قطبی

 

اهداف کلی

آشنایی با نحوه ی زندگی انسان در نواحی قطبی از دیر باز تا کنون .

اهداف رفتاری

 

 

 

کاشفان مهم قطب را نام ببرند.

زندگی انسان مدرن در قطب شمال را با زندگی اسکیموها مقایسه کنند.

توان های محیطی نواحی قطبی را نام ببرند.

منابع و معادن مهم نواحی قطبی را نام ببرند.

علت اهمیت قطب جنوب را توضیح دهند.

جاذبه های توریستی نواحی قطبی  رانام ببرند.

 

 

 

 

فصل

شش

ششم

سکونتگاههای شهری وروستایی

 

درس یازدهم:سکونتگاههای شهری وروستایی چگونه پدید می آیند؟

اهداف کلی

آشنایی باویژگی های سکونتگاههای شهری وروستایی

اهداف رفتاری

 

 

 

دوتغییرعمده ی انقلاب دوره ی نوسنگی راکه منجربه پیدایش اولین سکونتگاههاشد،بیان کنند.

چگونگی تقسیم کاراجتماعی رادرپیدایش شهرهای اولیه توضیح دهند.

مفاهیم موقع ومقرسکونتگاه راتوضیح دهند.

بااستفاده ازتصویرعوامل مربوط بهمکان گزینی ،یک سکونتگاه راتجزیه وتحلیل کنند.

ملاک های تمایز شهروروستارانام ببرندومقایسه کنند.

اصطلاح انقلاب سبز ،اصلاحات ارضی وبرنامه ریزی توسعه ی روستایی را تعریف کنند.

                                                              

 

           

           

فصل

ششم

سکونتگاههای شهری وروستایی

 

درس :دوازدهم

پراکندگی ونقش شهرها

اهداف کلی

آشنایی باچگونگی پراکندگی شهرها فنقش شهرها وبرخی مفاهیم جغرافیای شهری

اهداف رفتاری

 

 

 

 

اصطلاح شهرنشینی راتعریف کنند.

بااستفاده ازنقشه ،میزان شهرنشینی رادربخش های مختلف جهان مقایسه نمایند.

مکان 15شهرراکه جزء پرجمعیت ترین شهرهای جهان هستند روی نقشه ی گنگ مشخص نمایند.

علل توسعه ی حومه نشینی رابیان نمایند.

ویژگی های بخش مرکزی شهرهارا توضیح دهند.

انوع نقش های شهری رانام ببرند وبرای هریک مثال بزنند.

                     

                                             

 

 

 

 

فصل

ششم

سکونتگاههای شهری وروستایی

 

درس :

سیزدهم

رشدسریع شهرنشینی چه مشکلاتی پدید می آورد؟

اهداف کلی

آشنایی بامشکلات ناشی ازرشد سریع شهرنشینی  وراه حل های مربوط به آن

اهداف رفتاری

 

 

 

علل وویژگی های مربوط به پدیدآمدن زاغه هاراباذکرمثال بیان کنند.

بخش رسمی وغیررسمی رادراقتصادشهرهای درحال توسعه توضیح دهند.

مشکلات ناشی ازرشدسریع شهرنشینی راتجزیه تحلیل نمایند.

برنامه ریزی شهری راتعریف کنند.

علل ایجادشهرهای جدید رابیان نمایند.

درباره ی نقش مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی شهری بحث نمایند.

 

 

 

فصل

هفتم

 

درس :

چهاردهم

واحدهای سیاسی ومرزها

 

اهداف کلی

شناخت کشوربه عنوان یک واحدسیاسی وویژگی های حکومت وبررسی پدیده ی مرز

اهداف رفتاری

 

 

 

کشوررابه عنوان یک واحدسیاسی تعریف کنند.

کشورهای مستقل وغیرمستقل رابا یک دیگر مقایسه نمایند.

تفاوت های حکومت ودولت رابیان نمایند.

انواع مرزراباذکرمثال توضیح دهند.

ازطریق ارائه ی تصاویرمختلف برخی ازویژگی های مرزهاراتوضیح دهند.

باتوجه به انواع مرزهای غیرطبیعی ،علت اینکه مرزهای تطبیقی ازمرزهای خوب به شمارمی آیندرابیان نمایند.

 

 

 

 

فصل

هفتم

نواحی سیاسی

 

درس :

پانزدهم

قدرت ملی وتحولات سیاسی بیست سال اخیر

اهداف کلی

آشنایی باقدرت ملی وعوامل موثردرآن وچگونگی تحولات سیاسی اخیربه خصوص بحث جهانی شدن ومعرفی کشورآفریقای جنوبی به عنوان یک واحدسیاسی ،سیاست آپارتاید.(تبعیض نژادی سیاه وسفید).

اهداف رفتاری

 

 

 

عوامل موثردرقدرت ملی رانام ببرند.

عوامل مربوط به قدرت ناشی ازساختارجغرافیایی راباذکرمثال توضیح دهند.

درهرقاره،دوکشورراازنظروسعت بایک دیگرمقایسه کنند.

تاثیرشکل کشورهارابرقدرت ملی آن هاتجزیه وتحلیل نمایند.

تاثیرات موقع مطلق ونسبی رادرقدرت ملی هرکشورتوضیح دهند.

چندموردازاثرات منفی ومثبت جهانی شدن رانام ببرند.

 

فصل

هشتم

نواحی اقتصادی

 

درس :

شانزدهم

کشاورزی ،صنعت وتجارت

 

اهداف کلی

شناخت انواع فعالیت های اقتصادی مهم وپیمانهای اقتصادی

اهداف رفتاری

 

 

 

داده هاوستاده های  سیستم کشاورزی تجاری ومعیشتی رابا هم مقایسه کنند.

انواع سیستم کشاورزی سنتی راتوضیح دهند.

ویژگی های کشت تخصصی راباکشت باغداری تجاری مقایسه کنند.

نواحی صنعتی مهم دنیارانام ببرند.

کشورهای عضواوپک راروی نقشه نشان دهند.

زمینه های همکاری کشورهای اکورابیان نمایند.

گروه آموزشی جغرافیای شهرستان دلفان


آخرین مطالب