گروه جغرافیای متوسطه شهرستان دلفان (علمی- آموزشی)
تاریخ : سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰
نویسنده : اسد علی فلاحی

          بنام خدا

بارم بندی جدید درس جغرافیای پیش دانشگاهی

نام درس

نیمسال اول

نیمسال دوم

درس اول

6

25/1

درس دوم

4

25/1

درس سوم

5

25/1

درس چهارم

5

25/1

درس پنجم

-----

3

درس ششم

-----

3

درس هفتم

-----

3

درس هشتم

-----

3

درس نهم

-----

3

جمع

20

20

لازم است که دبیران محترم جغرافیاباتوجه به اینکه نظام ترمی درپیش دانشگاهی وجود نداردواین دوره نیزبه سال چهارم تبدیل شده بارم بندی فوق را رعایت نمایند وسئوالات بصورت 20نمره ای طرح نموده وهمچنین نمره مستمردانش آموزاز20نمره در نظر بگیرند.              

اسدعلی فلاحی سر گروه جغرافیای شهرستان دلفان


آخرین مطالب