گروه جغرافیای متوسطه شهرستان دلفان (علمی- آموزشی)
تاریخ : شنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۹
نویسنده : اسد علی فلاحی

 

الگوی طرح درس سالانه

درس : جغرافیا (1) و استان            کلاس : دوم دبیرستان               سال تحصیلی :    89-88 هدف کلی : آ موزش جغرافیادر سطح عمومی

ماه

هفته

موضوع کار جلسه

صفحات

عناوین

مهر

اول

معارفه وآشنایی وصحبتهای لازم راجع به روش کاروبیان مقدمات وتعریفات اولیه در جغرافیا

-----

------------------------

دوم

جغرافیا،علمی برای زندگی

11-  1

چگونه رابطه انسان بامحیط در طول زمان تغییر کرده است؟ - چرا انسان در ارتباط با طبیعت ، دچار مشکل شده است؟ - جغرافیدان اطلاعات خود را از کدام منابع بدست می آورد؟

سوم

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

20-12

موقعیت نسبی و ریاضی ایران  – ایران در کمربند خشک   -      ناهمواری های ایران ( تاپایان البرز)

چهارم

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

30-20

 ادامه مبحث ناهمواری های ایران (از ابتدای مبحث زاگرس) -  آب وهوای کشور ما چگونه است؟    -   توده های هوا -    نقشه های هواشناسی

آبان

اول

نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

43-31

زندگی روستایی – زندگی شهری – زندگی عشایری

دوم

آبها

50-44

وضعیت کنونی آبهای جهان – گردش آب درطبیعت – وضعیت آبهای ایران- محدودیت منابع آب ایران -  مصارف گوناگون آب در ایران

سوم

بهره برداری از منابع آب

58-51

بهره برداری نادرست از آبها – تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاها – بحران آب – مصرف بهینه آب – روند مصرف آبها در صنایع – آلودگی آبها

چهارم

بیابانها – انسان وبیابان

68-59

پراکندگی بیابانها در جهان – علل ایجاد بیابانها – مناطق خشک وبیابانی ایران – انسان چگونه موجب گسترش بیابانها می شود؟ - برای مبارزه با  بیابان زایی چه کارهایی انجام می شود؟

آذر

اول

اهمیت و نقش جنگلها

74-69

زیست بومهای اصلی کره زمین کدامند؟ - علل وپیامدهای تخریب زیست بومها چیست؟ - چرا جنگلهای آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟

دوم

پراکندگی و ا نواع جنگلها و مراتع در ایران

81-75

جنگلهای ( نواحی مرطوب –  نیمه مرطوب – نیمه خشک – حرا ) – مرتع واهمیت آن – بهره برداری از جنگلها ومراتع

سوم

نگاهی به جغرافیای طبیعی استان

7- 1

موقعیت جغرافیایی (استان) –     زمین شناسی (استان) – اشکال ناهمواری های استان – آب و هوای استان مازندران چگونه است؟ - انواع آب وهوا (دراستان)

چهارم

نگاهی به جغرافیای انسانی استان

17- 8 

سابقه ی تاریخی سکونت در استان – زندگی روستایی – زندگی شهری – تقسیمات سیاسی مازندران

دی

اول

منابع آب استان

23-18

آبهای سطحی (استان) – آبهای زیرزمینی (استان) – استفاده ی بهینه از آب در کشاورزی وشرب – سدهای مخزنی وانحرافی

دوم

جنگل و مراتع (دراستان)

33-24

اهمیت و نقش جنگل در استان مازندران – اهمیت اقتصادی جنگل – عوامل موثر درتخریب جنگل –مراتع طبیعی

سوم

امتحان

-----

------------------------

چهارم

امتحان

-----

------------------------

بهمن

اول

آلودگی هوا

89-82

علل آلودگی هوا – افزایش گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا – مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین چیست؟ - وارونگی دما – آلودگی هوا وباران اسیدی – پی آمدهای باران اسیدی چیست؟

دوم

آلودگی دریاها ورودها

94-90

راین نمونه یک رود آلوده درجهان – راه حلها – چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟ - آلودگی دریای خزر(مازندران) و خلیج فارس – تاثیرات ناشی از آلودگی آب خلیج فارس

سوم

مخاطرات طبیعی

107-95

مقدمه - مخاطرات طببعی چیست؟ - علت وقوع زلزله چیست؟ - پراکندگی زلزله در سطح کره زمین – سیل چیست؟ - پراکندگی جغرافیایی سیل وعلل وقوع آن – بهمن چیست؟ - خشکسالی چیست؟ -  پی آمدهای خشکسالی

چهارم

انسان و مخاطرات طبیعی

113-108

چه موقع حوادث طبیعی اثرات مفید برجای می گذارند؟ - چه موقع حوادث طبیعی،مخاطرات طبیعی نامیده می شوند؟ - پیش بینی سیل – راههای مقابله باخطر بهمن چیست؟ - چگونه می توان خشکسالی را پیش بینی کرد؟

اسفند

اول

پراکندگی و رشد جمعیت

127-114

چرا جمعیت جهان به طور نامساوی پراکنده شده است؟ - انفجارجمعیت چیست؟ - نرخ موالید و مرگ ومیر – ساختمان سنی جمعیت درنواحی مختلف جهان چه تفاوتی دارد؟ - جمعیت درکشور ما چگونه پراکنده شده است؟ - ویژگیهای جمعیتی ایران

دوم

جمعیت و مهاجرت،جمعیت ومنابع طبیعی

135-128

علل و آثار مهاجرت چیست؟ - جمعیت و منابع طبیعی – حد متناسب جمعیت – جمعیت و غذا

سوم

جهانگردی

145-136

مقدمه - جهانگردی چیست؟جهانگرد کیست؟ -  چه عواملی موجب گسترش جهانگردی درقرن بیستم شده است؟ - اهمیت جهانگردی چیست؟ - نواحی عمده جهانگردی درجهان – آثار و پیامدهای جهانگردی برروی محیط چیست؟ - پارکهای ملی

چهارم

ایرانگردی

154-146

 

جاذبه های جهانگردی درایران (جاذبه های طبیعی- جاذبه های فرهنگی وتاریخی) – سیمای کنونی جهانگردی درایران

 

 

فروردین

اول

تعطیل

-----

------------------------

دوم

تعطیل

-----

------------------------

سوم

جغرافیا،جغرافیدان وتوسعه پایدار

161-155

استدلال جغرافیایی – تجزیه وتحلیل پراکندگیها – ارتباط جغرافیا وعلوم دیگر – جغرافیا علمی ترکیبی – شاخه های علم جغرافیا – جغرافیا وتوسعه – توسعه پایدار

چهارم

جغرافیا،جغرافیدان وتوسعه پایدار

آخر-162

توسعه و وابستگی انسان ها و مکان ها به یکدیگر - توسعه را چگونه اندازه گیری می کنند؟ - اندازه ی نسبی اقتصادی کشورها – شاخص توسعه ی انسانی

اردیبهشت

اول

آلودگی های زیست محیطی (دراستان)

37-34

آلودگی هوا – زباله های شهری وروستایی استان – آلودگی ناشی از کشاورزی – آلودگی دریای خزر(مازندران)

دوم

مخاطرات طبیعی(دراستان)

45-38

عوامل بروز وتشدید سیل – زمین لغزش(رانش زمین) – پیش روی آب دریا – سقوط بهمن

سوم

جمعیت استان

51-46

تاثیر عوامل محیطی در پراکندگی جمعیت – مهاجرت ودلایل آن – ویژگی کلی جمعیت استان

چهارم

گردشگری(دراستان)

آخر-52

جاذبه های طبیعی - جاذبه های تاریخی ومذهبی(استان) – مسائل وتنگناهای توسعه ی بخش گردشگری استان

خرداد

اول

امتحان

-----

------------------------

دوم

امتحان

-----

------------------------

سوم

امتحان

-----

------------------------

چهارم

-----------------

-----

------------------------

 

 


آخرین مطالب